УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТАЙМЛАЙН ИГРИ НА ФЕЙСБУК СТРАНИЦАТА НА CULTART

 

  1. ОРГАНИЗАТОР НА ТАЙМЛАЙН ИГРИТЕ 

1.1. Провежданите игри на таймлайн (Дневника) на Фейсбук страницата на Cultart – https://www.facebook.com/CultartAcademy, се организират от Общинска фондация Пловдив 2019, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Райко Даскалов №2, ЕИК 176182033, наричано за краткост в настоящите Правила „ОРГАНИЗАТОР“. 

1.2. Организаторът по реализиране на таймлайн игрите във Фейсбук страницата на Cultart е Общинска фондация Пловдив 2019 със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Райко Даскалов №2, ЕИК 176182033, наричан по-долу за краткост в настоящите Правила – „ИЗПЪЛНИТЕЛ“ 

1.3. Настоящите Правила важат от 01.06.2022 г. до 31.12.2022 г. – период на провеждане на таймлайн игрите, които се публикуват периодично на фен страницата. 

1.4. Настоящите Правила са задължителни за всички Фейсбук потребители, които взимат участие в таймлайн игрите на Cultart. 

1.5.ОРГАНИЗАТОРЪТ на таймлайн игрите има правото по своя преценка, едностранно, да променя настоящите Правила, когато сметне това за необходимо, както и да стартира нова и прекратява вече активна таймлайн игра, като обявява публично измененията, поправките и промените в статуса на играта/ите в Дневника на Фейсбук страницата на Cultart – https://www.facebook.com/CultartAcademy

1.6. Въпреки това участниците се задължават самостоятелно да проверяват за промени в Правилата, когато желаят да вземат участие в конкретна игра. ОРГАНИЗАТОРЪТ не е длъжен да ги информира по друг освен предвидения в т. 1.5 начин. 

  1. ОПИСАНИЕ НА ТАЙМЛАЙН ИГРИТЕ НА СТРАНИЦАТА НА CULTART

2.1. Игрите се организират веднъж месечно или по-рядко като активност в Дневника на фен страницата. 

2.2. Всички игри на фен страницата се публикуват с текст на български език и се провеждат по инициатива на Общинска фондация Пловдив 2019.

  1. УЧАСТИЕ 

3.1. Право на участие в игрите на Cultart имат всички физически лица, навършили 18 години, пребиваващи на територията на Република България с изключение на служителите на Общинска фондация Пловдив 2019, както и членове на техните семейства. За участие в игрите не е необходимо закупуването на каквато и да билa услуга от Cultart или продукт, който Общинска фондация Пловдив 2019 представлява, нито заплащането на каквато и да било такса. 

3.2. Не се допуска участие с фалшиви профили и прилагането на измамни методи с цел увеличаване шанса за печалба.

  1. МЕХАНИЗЪМ 

4.1. Включването в играта изисква потребителят да има регистриран профил в социалната мрежа Фейсбук – https://www.facebook.com/ 

4.2. За да се участва в съответната таймлайн игра, потребителят трябва да изпълни условията за участие, посочени в съответния пост към играта, публикувайки съдържание от свое име по указания начин в посочения за това срок. Ако такъв срок не е изрично писмено конкретизиран, се счита, че това е 5 дни от датата на публикуването на играта.

4.3. Участниците носят пълната отговорност за подадените материали, публикувани от тях на страницата на Cultart, включително по отношение на законността, достоверността, автентичността и авторските права на текстове, изображения, графики или други. 

4.4. Добавяйки коментар, пост или осъществявайки каквато и да е дейност на фен страницата на Cultart, участниците дават своето безусловно съгласие личните им данни да бъдат събирани от ОРГАНИЗАТОРА, в съответствие с неговата политика за поверителност. Всички забележки, предложения, идеи, графики или други материали, които участниците предоставят на ОРГАНИЗАТОРА в таймлайн игрите на Cultart, стават собственост на Общинска фондация Пловдив 2019. 

4.5. Общинска фондация Пловдив 2019 има право да копира, разпространява, използва и регистрира материалите, предоставени от участниците на фен страницата на Cultart (с изключение на личните им данни), за каквито и да било комерсиални и/или некомерсиални цели, без да дължат заплащане за това и без никакви задължения за компенсация за материалите към участниците или към трети страни. 

4.6. ОРГАНИЗАТОРЪТ има правото да изтрива качени от участниците материали, чието съдържание счита за неотговарящо на темата на играта и/или накърнява морала и добрите нрави. 

4.7. Ако потребителят отговаря вярно на условията за участие, изпълнил е точно изискванията в конкретната игра, името му се включва в механизма за печелене на награда. 

4.8. Механизмът за определяне на победителите се посочва изрично в текста към публикацията на конкретната таймлайн игра. 

4.9. Ако механизмът за определяне на победители не е конкретизиран в текста към играта, се приема, че печеливши се избират на случаен томболен принцип, включващ всички участници, изпълнили условията от т. 4.7. 

4.10. ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да дисквалифицира участници, да сваля техните материали и други публикации от фен страницата на Cultart и да ги лиши от правото да получат спечелена награда, ако са нарушили т. 3.2. 

4.11. В механизма за печелене на награда не се включват имената на участниците, изпълнили изискванията от т.4.7., но неспазили срока за участие в играта.

  1. ПЕЧЕЛИВШИ 

5.1. Печелившите се теглят на случаен томболен принцип. Ако има друг критерий, по който се избират победители, той трябва да е задължително посочен в поста към обявяването на таймлайн играта. 

5.2. ОРГАНИЗАТОРЪТ се задължава да обяви имената на спечелилите най-късно в срок от 7 (седем) дни от края на играта с текст, който включва покана към участниците да изпратят личните си данни (имена, адрес за доставка, телефон за връзка) в лично съобщение, за да организира изпращането на наградите. 

5.3. В случай че е спечелил, участникът трябва да се свърже с ОРГАНИЗАТОРА по указания в поста за обявяване на печелившите начин и в срок. 

5.4. Предоставените от участниците данни ще бъдат запазени и обработени от ОРГАНИЗАТОРА  с гаранция, че личната им информация няма да бъде предоставяна на трети лица или използвана за други цели, извън обявените в настоящите Правила. 

5.5. Печеливш, който не е изпратил личните си данни в упоменатия в публикацията за обявяване на печелившите срок, губи правото си да получи награда.

  1. НАГРАДИ 

6.1. Наградите са предоставени от ОРГАНИЗАТОРА и са посочени по вид и количество в публикацията на конкретната таймлайн игра. 

6.2. Наградата се изпраща по куриер в срок до 30 дни от получаването на данните на посочения от участника адрес, като разходите са за сметка на ОРГАНИЗАТОРА. 

6.3. При връчването на наградата участникът е длъжен да се легитимира с лична карта или друг документ, удостоверяващ самоличност. 

6.4. Ако участникът не бъде открит в срок от 5 (пет) работни дни на посочените адрес и телефон, той губи правото си да получи наградата и такава не се предоставя. 

6.5. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за сгрешени или невалидни пощенски адреси или телефонни номера за контакт със спечелилите.

  1. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРИТЕ 

7.1. ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да прекрати таймлайн игра/ите на страницата на Cultart, без предизвестие и по своя преценка, в случай че установи случването на съществени злоупотреби, нарушаване на настоящите Правила и/или при настъпване на форсмажорни обстоятелства. 

7.2. Прекратяването на игра/ите ще бъде обявено по реда на т.1.5 

7.3. При прекратяване на таймлайн игра не се дължи компенсация на участниците за участието им. 

7.4. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати ползи в резултат от прекратяване на игрите по условията на т.7.1

  1. ЛИЧНИ ДАННИ 

8.1. Личните данни на всички участници в таймлайн игрите на страницата на Cultart са защитени в съответствие с българското законодателство от Закона за защита на личните данни. 

8.2. Събирането на лични данни от участниците в таймлайн игрите се осъществява единствено и само с цел провеждане на игрите и доставка на спечелените награди. 

8.3. Данните на потребителите се пазят в срок от 6 (шест) месеца от края на играта, като всеки участник има право да поиска достъп, корекция и/или заличаване на неговите лични данни от базата на ОРАГНИЗАТОРА и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Искането си може да заяви писмено чрез e-mail на адрес cultart@plovdiv2019.eu

  1. СПОРОВЕ 

9.1. Всеки евентуален правен спор, възникнал между участниците и ОРГАНИЗАТОРА, относно таймлайн игрите, теглене на победителите, доставка на награди или друго, ще се решава извънсъдебно. 

9.2. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност и няма да бъде въвличан в спорове относно владеене или собственост върху спечелените награди или в случай на евентуални разходи, направени самоинициативно от участника/иците във връзка или по време на игрите. 

9.3. ОРГАНИЗАТОРЪТ категорично не носи отговорност за загуби, повреди или вреди нанесени на имущество, както и травми, под каквато и да е форма, получени от лицата по време на изпълнение на таймлайн игра. 

9.4. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи гаранционна отговорност за предоставените награди. Същите се предоставят съгласно представени технически характеристики и гаранции от техните производители и/или разпространители. 

9.5. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за щети и повреди по време на транспортирането и складирането на наградите. 

9.6. ОРГАНИЗАТОРЪТ няма да бъде въвличанив спорове относно забава, промени, отменяне, смущения поради официални празници или други обстоятелства. 

9.7. В случай на невъзможност спорове между ОРГАНИЗАТОРА и участниците да бъдат решени по пътя на преговорите и добрия тон, ще бъдат отнесени до съответния компетентен съд.

  1. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

10.1. С включването си в таймлайн игрите на страницата на Cultart всеки участник се счита за уведомен и запознат с настоящите Правила и приема условията по тях. Същият се съгласява имената му да бъдат публично оповестени в публикация в Дневника (таймлайн), в случай че бъде изтеглен като спечелил. 

10.2. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за ситуации, в които съществува реална невъзможност за някои потребители да участват в таймлайн игрите на страницата на Cultart, когато това е извън контрола на ОРГАНИЗАТОРА. Като подобни обстоятелства се приемат: грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснение на спечелилия за подаване на личните данни или други технически спънки за участие в игрите като технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзка и/ или на софтуера и/ или уеб доставчика, голям трафик на мрежата или страницата, или и двете, както и повреди и недостатъци, които се отнасят до оборудването, приложенията или личните данни на участниците или други. Обстоятелства от типа могат да възникнат в следствие на правни промени, които могат да повлияят върху процедурите за провеждане на таймлайн игри, доставяне на награди, тяхното качество и функционалност. Такива са различни решения на световни, европейски или български институции, природно бедствие, военно положение или други.

Благодарим Ви, че прочетохте тези Правила и се надяваме да ги следвате и спазвате. 

Желаем Ви успех!

 

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://cultart.eu.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings